Προβλήματα-Προκλήσεις-Επισημάνσεις -

news Σχετικά με τις εξελίξεις, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου , κυρίως οι εποχικοί, σας επισημαίνουμε...

 Προς

Όλες τις οργανώσεις μέλη
της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ

Συναδέλφισσες-οι,

Σχετικά με τις εξελίξεις, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου , κυρίως οι εποχικοί, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1.- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Υπήρξε πρόσφατα διαπραγμάτευση στην Π.Ο.Ξ. για την ενδεχόμενη ενσωμάτωση των πολλών μη τυπικά ξενοδοχοϋπαλληλικών ειδικοτήτων που απασχολούνται στα Ξενοδοχεία και οι Κλαδικές Συμβάσεις τους δεν ευρίσκονται σε ισχύ. Ανέκυψαν περισσότερο προβλήματα παρά σύμπτωση απόψεων για το πως οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων μπορούν να ενσωματωθούν με πλήρη διασφάλιση επιδομάτων, προϋπηρεσίας κ.λ.π. δεδομένων των ανόμοιων μεγεθών ( π.χ. τριετίες αντί ευρικό επίδομα στη δική μας σύμβαση) αλλά και του βασικού ζητήματος της μη ιδιότητας του μέλους στις δικές μας Οργανώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης εξαιτίας της μη υποχρεωτικότητας και επέκτασης προς όλους, αυτής.
Σε ότι αφορά τους Ζαχαροπλάστες η μόνη σύμπτωση απόψεων προέκυψε στην ένταξη στις κατηγορίες (στην Α΄ ο τεχνίτης, στην Γ΄ ο βοηθός) αλλά υπάρχει αμφιβολία στο πως θα διασφαλίζονταν οι πρόνοιες της Σύμβασης Ζαχαρωδών σχετικά με το ανθυγιεινό επίδομα και τις τριετίες. Σε κάθε περίπτωση το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα λάβει τελική απόφαση προσεχώς.

2.- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΠΕΤΣΟΚΟΜΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Εντείνεται συνεχώς μια πρακτική των εργοδοτών όπου η τυπική υποχρέωση αναγγελίας επαναπρόσληψης και η υπογραφή-ανανέωση της σύμβασης από τους εποχικά εργαζόμενους, ειδικά των μη τυπικά ξενοδοχοϋπαλληλικών ειδικοτήτων γίνεται όχημα ισοπέδωσης των αποδοχών τους, σε επίπεδο ανειδίκευτου εργάτη(586€). Καλούμε όλες τις περιφερειακές οργανώσεις μας να ενημερώνουν τους επαναπροσλαμβανόμενους να μην τροποποιούν δια της υπογραφής τους, τους όρους της ατομικής τους σύμβασης σε ότι αφορά τις αποδοχές, διότι η μονομερής δυνατότητα του εργοδότη είναι μόνον περικοπή κάποιων επιδομάτων στην περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον Κλαδική Σύμβαση. Αν δεν απομονωθούν και συλλογικά απαιτήσουν την αναγγελία επαναπρόσληψης χωρίς μείωση αποδοχών, είναι ευνόητο ότι η μόνη αντίδραση του εργοδότη περιορίζεται στην λύση της σύμβασης και την καταβολή της αποζημίωσης, εξαιρετικά αμφίβολη ως πιθανότητα, λόγω του ύψους των αποζημιώσεων ειδικά σε εργαζόμενους με πολλά έτη προϋπηρεσία.

3.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 1 ΣΑΙΖΟΝ
Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις του Υπουργείου Εργασίας σε 2 διαφορετικά έγγραφα που έχουμε υπόψιν και για τα οποία θα ζητήσουμε διευκρίνιση άμεσα, η θέση μας είναι ότι παρά τη γενικότερη νομοθεσία για υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης μετά από δωδεκάμηνη απασχόληση και μόνον, ο εποχικά απασχολούμενος αν απολυθεί δεν αποζημιώνεται επειδή απολύθηκε αλλά επειδή δεν επαναπροσελήφθη, όπου το παρεχόμενο δικαίωμα του εργοδότη να απολύσει το μισθωτό κατά την νεκρά περίοδο περιορίζεται από τις τυπικές και ουσιαστικές διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 3185/55 και την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης (ν. 2112/1920). Η απόλυση του μισθωτού κατά την νεκρά περίοδο δεν έχει την έννοια ότι με την καταγγελία επέρχεται λύση της σύμβασης, αλλά ότι με αυτή χάνεται το δικαίωμα της επαναπρόσληψης. Είναι ορισμένου χρόνου και σε περίπτωση που αυτή λυθεί χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, κατά το άρθρο 672 του Α.Κ., οφείλονται αποδοχές υπερημερίας για τον υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 656 του Α.Κ. και όχι αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 και 3198/1955.
Η αποζημίωση που ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον υπάλληλο, αν καταγγείλει τη σύμβαση του στη διάρκεια της νεκρής περιόδου, δεν είναι για την ταυτότητα του νομικού λόγου αποζημίωση με την νομοτεχνική έννοια του όρου, αλλά αστική ποινή για την άρνηση του να επαναπροσλάβει το μισθωτό στην επόμενη περίοδο.

4.- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η κινητικότητα των εργοδοτών και οι απειλές από ορισμένους ότι θα αποχωρήσουν από τις Ενώσεις Ξενοδόχων για να μην εφαρμόσουν τη σύμβαση έχει απαντηθεί από πρόσφατη έκφραση γνώμης του Υπουργείου Εργασίας σε ερώτημα του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου ότι η δέσμευση της Σ.Σ.Ε είναι ισχυρή για όλο το διάστημα ισχύος της με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 1876/90 για τον εργοδότη, έστω κι αν αυτός απεχώρησε από τη συμβαλλόμενη συνδικαλιστική οργάνωση μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.

5.- ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
Οι νέες νομοθετικές εξελίξεις που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να ενημερώνουν την Εφορία για τις καθυστερούμενες αποδοχές των εργαζομένων που απασχολούν προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία ώστε ο εργαζόμενος αμέσως ή εντός ολίγων ημερών να λάβει με διαταγή πληρωμής το δικαίωμα να πάρει τα καθυστερούμενα από τον εργοδότη του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν επιλεγεί η λύση της αγωγής για τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων αποδοχών ο εργαζόμενος θα πρέπει να περιμένει πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα αφού ο εργοδότης πέραν των καθυστερήσεων μέσω αναβολών επιλέξει να καταθέσει και έφεση επί της πρωτόδικης αποφάσεως, η όλη διαδικασία ώστε να μπορεί να εισπράττει ο εργαζόμενος ξεπερνά τα 4 έτη. Με τη διαταγή πληρωμής αυτή δεν ξεπερνά τον μήνα, ενώ το βάρος και το άγχος μεταφέρεται στον εργοδότη που δεν κατέβαλε τα δεδουλευμένα.
Έτσι τα δικαστήρια πλέον κάνουν δεκτές αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής, για δεδουλευμένες αποδοχές δυνάμει σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με βάση τα επισυναπτόμενα έγγραφα.
Τα έγγραφα που καλείται να προσκομίσει ο εργαζόμενος για να επιτύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι η σχετική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που έχει υπογράψει με τον εργοδότη του, η λογιστική κατάσταση – βεβαίωση μη καταβαλλόμενων αποδοχών και ένα αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού μισθοδοσίας.

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Περισσότερα...

 Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ...

Περισσότερα...

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ...

Περισσότερα...

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ...

Περισσότερα...

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων