Νομοσχέδιο Υπουργείου Τουρισμού

vouli aΘΕΣΕΙΣ της Ομοσπονδίας μας όπως κατατέθηκαν στη ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ σχετικά με το σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις»....

 Αθήνα Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Προς
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
θέλουμε με έμφαση να σας δηλώσουμε το έντονο και συνεχές ενδιαφέρον μας για τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της οικονομίας μας και ιδιαίτερα του Τουρισμού.
Αποτελεί πάγια θέση μας ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν το σημαντικότερο και αναντικατάστατο εργαλείο για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών με δεδομένη την προστιθέμενη αξία και όφελος για τους εργαζόμενους, την οικονομία και την κοινωνία. Η συνολική αυτή προσπάθεια απαιτεί την ειλικρινή και έμπρακτη υποστήριξη τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά, κατ' αρχήν από την Πολιτεία αλλά και από τους κοινωνικούς εταίρους στο βαθμό που τους αφορά.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας σε θεσμικά όργανα που διαμορφώνουν πολιτικές για τα θέματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και του ενδιαφέροντός μας για την διασύνδεση τους με τις ανάγκες της εργασίας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουριστικό τομέα, αντί να ενδυναμώνει και να ενισχύει την τουριστική εκπαίδευση, αντίθετα την αποδυναμώνει και παράλληλα υπονομεύει ευθέως την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η περίπτωση της «κατάρτισης» των ανέργων στον τουριστικό τομέα μέσω των περίφημων Voucher, αύξησε τα ποσοστά παραβατικότητας και δημιούργησε αναστάτωση στην κοινωνία με σοβαρές συνέπειες τόσο στους εργαζόμενους στον κλάδο όσο και στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι λειτουργεί ως μηχανισμός υποκατάστασης και αντικατάστασης της εργασίας και έχουμε την πεποίθηση ότι συμφωνείτε ότι αυτό δεν είναι ο θεμιτός σκοπός.
Όλες αυτές οι πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση την κατάρτιση και την σύνδεσή της με τη παροχή τουριστικών υπηρεσιών όπως και η πολιτική απασχόλησης στον τουρισμό, απαιτούν γενικότερες συντονισμένες πολιτικές και στρατηγικές οι οποίες θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και συμφωνίας της Πολιτείας των εργαζομένων και εργοδοτών ώστε να διασφαλίζεται η κοινή εμπιστοσύνη τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή τους. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε σύντομα με συγκεκριμένες προτάσεις .

Τα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων, παρά τα επί μέρους προβλήματα που παρουσιάζονται στην υλοποίησή τους και την απαιτούμενη βελτίωση του περιεχομένου των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης, αποτελούν το μοναδικό εκπαιδευτικό θεσμό που αφορά τους εργαζόμενους και στοχεύουν στην βελτίωση και ανάπτυξη των προσόντων τους. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης είναι η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού από παραβατικές συμπεριφορές και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει το διεθνές ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό απαιτείται να αποτελέσει αναπτυξιακή προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισμό και είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την βελτίωση της παραγωγικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Επειδή ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που επικεντρώνεται στον άνθρωπο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κάνει ή μπορεί να κάνει την διαφορά στην τουριστική μας οικονομία. Τα τμήματα μετεκπαίδευσης διαχρονικά έδωσαν σημαντικά αποτελέσματα στην οργάνωση και στη βελτίωση της κουλτούρας και νοοτροπίας εξυπηρέτησης των πελατών σε τύπο και ουσία. Στη βάση αυτή έχει υποχρέωση το κράτος σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους να στηρίξει και να βελτιώσει την μετεκπαίδευση των εργαζομένων με στόχο την βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος. Για το συγκεκριμένο θέμα, σας δηλώνουμε ότι μπορούμε εμπράκτως να συμβάλουμε μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των τμημάτων μετεκπαίδευσης των εργαζομένων.

Θεωρούμε κατ' αρχήν θετική εξέλιξη την αναφορά του σχεδίου νόμου σχετικά με την χρηματοδότηση των τμημάτων μετεκπαίδευσης των μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων από τον τακτικό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα η σχετική παράγραφος αναφέρει «....προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού, ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα χρηματοδότησης από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού .... κ.λπ.». Το σημείο που μας προβληματίζει είναι οι λέξεις «ενδεχόμενη» και «δυνατότητα», οι οποίες δημιουργούν εύλογα το ερώτημα, τι γίνεται σε περίπτωση που δεν δύναται ή δεν επιθυμεί (και τελικά δεν δύναται) η εκάστοτε, μετά από σας, πολιτική ηγεσία να λειτουργήσει τα τμήματα αυτά και τι θα επακολουθήσει. Ουσιαστικά θα διακοπεί η λειτουργία των τμημάτων και θα μηδενιστεί κάθε επιμορφωτική δραστηριότητα για τους εργαζόμενους στο κλάδο. Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις θα έχουν ισχύ και θα καθορίζουν την πολιτική στον τομέα αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνουμε να απαλειφθούν οι λέξεις «ενδεχόμενη» και «δυνατότητα» ώστε να υπάρχει η οφειλόμενη πολιτειακή εγγύηση στην συνέχιση της λειτουργίας των τμημάτων μετεκπαίδευσης.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν στον σχεδιασμό, την οργάνωση, και στην υλοποίηση των τμημάτων αυτών που αφορούν κυρίως στην έκδοση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για προσλήψεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, την ανεπάρκεια ιδιόκτητων εκπαιδευτικών χώρων του Υπουργείου – περιορίζεται μόνο σε τέσσερις πόλεις και δεν καλύπτει την εκφρασμένη ζήτηση εργαζομένων και από άλλες περιοχές έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος –, όπως και την δυσκολία οργάνωσης και σχεδιασμού προγραμμάτων χρηματοδότησης της μετεκπαίδευσης και από άλλες πηγές. Γνωρίζουμε επίσης τις γενικότερες οδηγίες σχετικά με τους οικονομικούς περιορισμούς στους τακτικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων που πρέπει να είναι μειούμενοι κατ' έτος, καθώς και την κατ' έτος μείωση των προσλήψεων εποχιακού προσωπικού.

Επειδή η εκφρασμένη βούληση από την πλευρά των εργαζομένων, μέσω της ΓΣΕΕ, είναι εμπράκτως να συμβάλουμε στην στήριξη των τμημάτων μετεκπαίδευσης και δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά αφορούν αποκλειστικά εργαζόμενους, προτείνουμε να συμπληρωθεί στη προαναφερόμενη διάταξη και η δυνατότητα υλοποίησης τμημάτων μετεκπαίδευσης από τους φορείς Δια βίου Μάθησης της ΓΣΕΕ, μετά από σχετική απόφασή σας και με πλήρη έλεγχο, εποπτεία και την χορήγηση των σχετικών τίτλων από το Υπουργείο σας όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος 1077/1980.
Το Υπουργείο Τουρισμού θα απαλλαχτεί από τις δυσκολίες που προαναφέραμε και θα μπορεί με περισσότερη επάρκεια σε χρόνο και προσωπικό να εποπτεύει και ελέγχει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διαθέτει ήδη πιστοποιημένη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους, διαθέτει πιστοποιημένες δομές Δια βίου μάθησης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, διαθέτει επαρκές επιστημονικό προσωπικό για την ανίχνευση διαμόρφωση προτάσεων για τον σκοπό αυτό, από όλες τις χρηματοδοτικές ευρωπαϊκές πηγές εντός και εκτός Ελλάδος και τέλος διαθέτει πλήρη ικανότητα διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου πρόταση ως εξής:
« Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται να ανατίθεται η υλοποίηση τμημάτων μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων στους φορείς Δια Βίου Μάθησης της Τριτοβάθμιας Οργάνωσης των Εργαζομένων. Η υλοποίηση των τμημάτων αυτών γίνεται υπό την εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων αυτών».
Με την πρότασή μας, εξασφαλίζεται μια εναλλακτική και ευέλικτη διαδικασία υλοποίησης των τμημάτων μετεκπαίδευσης των εργαζομένων, και συμπληρώνεται η σημαντική ρύθμιση που ήδη έχετε διατυπώσει στο σχέδιο νόμου.

Πέραν των ανωτέρω, το θέμα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα, όπως και εξ' αρχής σας δηλώσαμε εντάσσεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι η εκπαίδευση των εργαζομένων μπορεί να υλοποιείται από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ το οποίο διαθέτει την απαραίτητη επάρκεια τόσο σε επίπεδο δομών όσο και σε επίπεδο επιστημονικού προσωπικού.

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Περισσότερα...

 Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ...

Περισσότερα...

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ...

Περισσότερα...

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ...

Περισσότερα...

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων