Δικαιολογητικά

 

Δικαιολογητικά για Συνταξιοδοτούμενους

 

1.  Για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος του Κλάδου Πρόνοιας λόγω συμπλήρωσης 20ετίας και λόγω συνταξιοδότησης απαιτούνται:

α. Αίτηση pdf1

β. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότυτας.

γ.Υπεύθυνση Δήλωση του Ν.1599/86,pdf1 στην οποία θα αναγράφεται:

   1. Ο χρόνος της οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του Ξενοδοχοϋπάλληλου.
   2. Η λήψη ή οχι κάποιας παροχής από τον κλάδο Πρόνοιας.
   3. Τα ξενοδοχεία στα οποία εργάσθηκε ο ασφαλισμένος για όλα τα χρόνια της ασφαλισής του.

δ. Αντίγραφα ενσήμων ΙΚΑ επικυρωμένα (με 20ετία)

ε. Βεβαίωση των εργοδοτών των τελευταίων 60 μηνών (τα πέντε τελευταία χρόνια), που να δείχνει:

   1. Τον χρόνο απασχόλησης του ασφαλισμένου.
   2. Τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου με τις κρατήσεις του.
   3. Την ειδικότητα που είχε.

στ.Επικυρωμένο αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης φορέα κύριας ασφάλισης (όταν ζητείται εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης).

ζ. Επικυρωμένη ληξιαρχική πράξη θανάτου, όπου απαιτείται.

 

2. Για την επιστροφή των ατομικών εισφορών του κλάδου Πρόνοιας: Τα ίδια με αυτά για την χορήγηση βοηθήματος, πλην της απόφασης συνταξιοδότησης, η οποία απαιτείται στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί εφ' άπαξ 20ετίας.

 

3. Μετά την έκδοση της απόφασης για την χορήγηση της παροχής: Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για ποσό άνω των 1.500€.

 

4. Σε περίπτωση που το ποσό δεν θα εισπραχθεί από τον δικαιούχο απαιτείται εξουσιοδότηση από ασυνομία ή άλλη αρχή για ποσό μέχρι 1.500€ και άνω.

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

 

 

Αμοιβή αργίας 28ης Οκτωβρίου...

Περισσότερα...

 

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ...

Περισσότερα...

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Εργατική Πρωτομαγιά 2021..

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων