Παροχές σε Χρήμα

 

Παροχές σε χρήμα

 

Είναι το επίδομα ασθενείας, λουτροθεραπείας, αεροθεραπείας, μητρότητας και κηδείας.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι, με 100 ημέρες εργασίας στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή στο 15μηνο, αφαιρουμένων των ημερών των τριών τελευταίων μηνών, δικαιούνται επίδομα ασθενείας οταν συνέπεια ασθενείας, που διαρκεί πάνω από τρεις ημέρες, απέχουν από την εργασία τους.

Οι άμεσα ασφαλισμένες, με 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στα 2 προηγούμενα έτη πριν την έναρξη απαλλαγής από την εργασία (ήτοι έναρξη της αδείας κυοφορίας) δικαιούνται επίδομα κυοφορίας - λοχείας.

Για το επίδομα λουτροθεραπείας απαιτούνται 100 ημερομίσθια καθώς και για το επίδομα κηδείας.

Σε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο χαρακτηρίστηκε από το Ταμείο ως εργατικό, δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις για να δοθούν παροχές. Σε περίπτωση εξωεργατικού ατυχήματος αρκούν, κατά κανόνα, οι μισές χρονικές προϋποθέσεις.

Για τους απασολούμενους εποχιακά, όταν δικαιούνται επίδομα ασθενείας, αρκούν 75 ημέρες εργασίας αντί των 100.

Οι ημέρες κατά τις οποίες ο ασφαλισμένος ελάμβανε επίδομα ανεργίας ή ασθενείας θεωρούνται ημέρες εργασίας για τη συμπλήρωση των πιο πάνω 70, 80, 90 και 100 αντίστοιχα ημερών, ως προς την ιατρική περίθαλψη και μόνο. Έπίσης υπολογίζεται και ο χρόνος διαθεσιμότητας, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες το χρόνο.

Ιατρική περίθαλψη παρέχεται και οταν συνεχίζεται μια ασθένεια, έστω και αν στο μεταξύ έπαψε να υπάρχει η ασφαλιστική ικανότητα, που προκύπτει από την πραγματοποίηση των 70, 80, 90 και 100 αντίστοιχα ημερομίσθιων. Ιατρική περίθαλψη, όμως, για άλλη ασθένεια, παρέχεται μόνο εφόσον ο ασφαλισμένος απέκτησε και πάλι τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
  |
  Χόρηγείται στον ασφαλισμένο, που έχει ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ταμείου (75 ο εποχιακός - τροποποίηση Καταστατικού - ιδέ παραπάνω) στον προηγούμενο από την αναγγελία της ασθενείας ημερολογιακό έτος ή στο τελευταίο 15μηνο (αφαιρούμενου του τελευταίου τριμήνου), όταν εξαιτίας της ασθενείας διακόψει την εργασία του και απέχει από αυτήν περισσότερο από τρεις ημέρς, από νόσο που δεν οφείλεται σε πταίσμα του και δεν κικαιούται επιδόματος ασθενείας ή ανεργίας από άλλον Οργανισμό.

 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
  Σε περίπτωση τοκετού αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένης που έχει προϋποθέσεις ασφάλισης Παροχών σε Είδος Χρηματικό Βοήθημα Τοκετού από το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικοίας.Σε περίπωση διδύμων ή τριδύμων το πιο πάνω βοήθημα διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται.Το βοήθημα αυτό χορηγείται για να καλύψει τα έξοδα του τοκετού (ημέρες νοσηλείας, συνήθη φάρμακα και μεταφορικά).Σε περίπτωση καισαρικής τομής ή επιπλοκών κατά τον τοκετό, το ΙΚΑ ΕΤΑΜ αναλαμβάνει και τα αναγκαία έξοδα είτε με την έκδοση εισιτηρίου 9εάν η ασφαλισμένη νοσηλεύεται σε συμβεβλημένο θεραπευτήριο), είτε επιστρέφοντας τις δαπάνες, σύμφωνα με τις τιμές του Κρατικού Τιμολογίου.

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ & ΛΟΧΕΙΑΣ
  Η άμεσα ασφαλισμένη, που έχει πραγματοποίησει 200 ημερομήσθια τα 2 τελευταία χρόνια που προηγήθηκαν από την πιθανή ημέρα τοκετού ή τα 2 έτη που προηγήθηκαν της ημερομηνίας έναρξης απαλλαγής από την εργασία και εφόσον απέχει από την εργασία της, έχει δικαίωμα να λάβει Επίδομα Κυοφορίας και Λοχείας, που καταβάλλονται επί 56 ημέρες πριν (επίδομα κυοφορίας) και 63 ημέρες μετά (επίδομα λοχείας) τον τοκετό.Το Επίδομα Κυοφορίας - Λοχείας ισούται προς το Βασικό Επίδομα Ασθενείας μετά των τυχόν προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών, εφόσον η ασφαλισμένη απέχει από την εργασία της και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2/3 των απολαβών (καθαρών αποδοχών) της ασφαλισμένης.

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Λουτροθεραπεία με δαπάνες του Ταμείου δικαιούνται μόνο οι άμεσα ασφαλισμένοι (και οχι τα μέλη της οικογένειας του) που έχουν ανάγκη λουτρών και καλύπτουν την προϋπόθεση των 100 ημερομισθίων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, καθαρίζονται στην αρχή κάθε λουτρικής περιόδου.

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Δικαιούνται όσοι άμεσα ασφαλισμένοι υποφέρουν από καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση, οι νεφροπαθείς και οι φυματικοί, εαν είναι ασθενείς και επιδοτηθούν λόγω ασθενείας κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου. Η καταβολή του πιο πάνω επιδόματος ορίζεται με Υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρχίζει από τη δημοσίευση και διαρκεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου.

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
  Ο ασφαλισμένος με 100 ημερομίσθια δικαιούται Επίδομα Κηδείας. Αυτό είναι για το θάνατο άμεσα ασφαλισμένου ίσο με ολόκληρο το κισθό του ή με το βοήθημα κηδείας του Ι.Κ.Α., αν αυτό είναι μεγαλύτερο και για το θάνατο έμμεσα ασφαλισμένου ίσο με το μισό μισθό.Το επίδομα Κηδείας χορηγήται κατόπιν αιτήσεως, στο άτομο που επιμελήθηκε την κηδεία, αφού συνυποβάλει ληξιαρχική πράξη θανάτου και τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών.

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

 

 

Αμοιβή αργίας 28ης Οκτωβρίου...

Περισσότερα...

 

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ...

Περισσότερα...

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Εργατική Πρωτομαγιά 2021..

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων